Košík  

Nákupní košík je prázdny

Doručení 0 Kč
K úhradě celkem 0 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík Objednávka


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI LORIKA CZ

(PLATÍ VČETNĚ INTERNETOVÉHO PRODEJE)

A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují vztah mezi společností LORIKA CZ s.r.o., Holická 312, 779 00 Olomouc, IČ:47667010, DIČ: CZ47667010, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č.ú.: 27-4182250227/0100, zapsána v oddíle C a vložce 10025 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě (dále jen "prodávající") a zákazníkem společnosti (dále jen "kupující"). Veškeré dodávky zboží, služby a nabídky společnosti Lorika CZ, s.r.o se uskutečňují na základě těchto obchodních podmínek, pokud není s kupujícím písemně dohodnuto jinak. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech cenových nabídek nebo uzavíraných smluv, lze je rovněž získat v sídle prodávajícího nebo na adrese www.rohoze.cz. Obchodní podmínky platí také pro nákup v internetovém obchodě www.rohoze.cz. Internetový obchod www.rohoze.cz provozuje společnost

LORIKA CZ s.r.o., Holická 312, 779 00 Olomouc, IČ:47667010, DIČ: CZ47667010, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č.ú.: 27-4182250227/0100, zapsána v oddíle C a vložce 10025 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.rohoze.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

3. Nabízený produkt, jeho cena a odhadovaná skladová dostupnost je v platnosti do doby potvrzení objednávky.

4. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí:

• katalogové číslo a název (specifikaci) zboží

• množství, rozměry a měrná jednotka

• očekávaná (dohodnutá) cena zboží

• požadovaný termín dodání

• místo dodání a způsob dopravy

• jméno a příjmení oprávněné osoby kupujícího, eventuelně osoby, která zboží převezme

• datum a podpis (umožňuje-li to způsob jednání)

• telefon, e-mail, fax

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.rohoze.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tento souhlas kupující uděluje na dobu neurčitou s možností jej kdykoli odvolat.

8. Potvrzení objednávek zboží - písemné potvrzení přijatých objednávek se provádí v případě, že se jedná o objednávku zaslanou poštou, faxem, popř. e-mailem. V případě, že se jedná o objednávku zaslanou prostřednictvím internetového obchodu, je potvrzení vygenerováno automaticky systémem.

9. Prodejní cena je stanovena na základě platného ceníku nebo dohodou s oprávněnými obchodními reprezentanty prodávajícího a zahrnuje náklady na expedici a dopravu do místa kupujícího v případě, že souhrnná hodnota objednávky je vyšší než 2 000,- Kč bez DPH, pokud není dohodou určeno jinak. Prodejní ceny jsou stanoveny na dobu neurčitou a jsou aktualizovány podle cen dodavatelů prodávajícího. Aktuální ceník je k dispozici v sídle prodávajícího a je kupujícímu zasílán poštou, faxem nebo e-mailem.

C. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.lorika.cz a právním řádem platným v ČR.

2. Zboží na reklamaci zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.lorika.cz se kupující zavazuje poslat v původním obalu, je-li to možné a vhodné. Dále viz Reklamační řád.

D. Záruky

Prodávající poskytuje na zboží a služby záruky v souladu s Obchodním zákoníkem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

Prodávající neodpovídá za škody vzniklé kupujícímu nebo třetím osobám nedodržením předepsaných postupů použití, montáže, technologických postupů, návodů k použití apod.

Nároky na záruku přísluší pouze kupujícímu a nelze je převést na třetí osobu, není-li domluveno jinak.

E. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30 dnů.

Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy sjednané na:

1. poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

2. dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

3. dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání,

4. zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s Reklamačním řádem.

F. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.rohoze.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Nákupní řád

1. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací).

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

2. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník

srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz Obchodní podmínky.

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Bezpečnost a ochrana informací

Společnost Lorika CZ s.r.o je vedena v Registru zpracování osobních údajů a prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Lorika CZ s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se Lorika CZ s.r.o zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, Lorika CZ, s.r.o se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu www.rohoze.cz dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Dodací podmínky

Zboží je dodáváno více způsoby dle Vašeho výběru (způsob převzetí zboží je potřeba upřesnit před odesláním objednávky): Zboží doručujeme na dobírku přepravní službou Spedition Feico, v běžné přepravní době v čase od 6,00 - 16,00 hod, nejpozději do dvou pracovních dnů od okamžiku vyexpedování. Zákazník je bezprostředně po odeslání zboží informován e-mailem. Je-li souhrnná hodnota objednávky nižší než 2 000,- Kč bez DPH, účtujeme dopravné a balné ve výši 150,- Kč bez DPH. Pokud je souhrnná hodnota objednávky 2 000,- Kč bez DPH a vyšší, účtujeme dopravné a balné ve výši 75,- Kč bez DPH. Je-li souhrnná hodnota objednávky 2 000,- Kč bez DPH a vyšší a zákazník zaplatí zboží předem na účet prodávajícího, pak se dopravné a balné neúčtuje. Při osobním odběru v centrálním skladu v Olomouci poskytujeme slevu 2 %. Dopravné a balné se neúčtuje. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím od prodávajícího nebo od pracovníka přepravní služby. Přečtěte si prosím Reklamační řád.

PROHLÍDKA ZBOŽÍ

Kupující je povinen prohlédnout zboží při vynaložení odborné péče podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Kontakty, na kterých je možné okamžitě oznámit poškození zásilky:

LORIKA CZ s.r.o., Holická 312, 779 00 Olomouc, tel: 581 112 420, e-mail: odbyt@lorika.cz

Převzetím zásilky zboží/ zásilky kupující potvrzuje, že zboží nemá zjevné vady a množství a sortiment odpovídá údajům uvedeným v dodacím listě nebo faktuře. V případě, že zboží bude dodáno prostřednictvím přepravní služby, kupující potvrdí převzetí zboží na přepravní list. Toto potvrzení má stejné účinky jako potvrzení dodacího listu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.

Reklamační řád

1. Úvod

Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno prostřednictvím internetového obchodu nebo prostřednictvím provozovny společnosti Lorika CZ, s.r.o. Prodávající poskytuje na zboží a služby záruky v souladu s Obchodním zákoníkem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Prodávající neodpovídá za škody vzniklé kupujícímu nebo třetím osobám nedodržením předepsaných postupů použití, montáže, technologických postupů, návodů k použití apod. Nároky na záruku přísluší pouze kupujícímu a nelze je převést na třetí osobu, není-li domluveno jinak.

Kupující je oprávněn uplatňovat reklamaci, pokud prokazatelně převzal zboží, které nebylo poškozeno přepravou.

Neprodleně po obdržení zboží objednaného prostřednictvím internetového obchodu www.rohoze.cz, je kupující povinen toto zboží zkontrolovat. V případě, že vnější obal zboží je poškozen, kupující zboží buď nepřevezme, nebo sepíše s řidičem přepravní služby reklamační protokol (event. pořídí i digitální fotografii), který je podkladem pro další jednání o eventuální náhradě škody, pokud došlo k poškození zboží uvnitř obalu. Pokud kupující zjistil závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen kontaktovat prodejce písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky či na e-mail odbyt@lorika.cz. Zaměstnanci prodávajícího okamžitě projednají reklamaci s kupujícím.

2. Místo uplatnění reklamace

Reklamaci vady zboží kupující uplatňuje na adrese firmy Lorika CZ s.r.o., Holická 312, Olomouc, 779 00.

3. Způsob uplatnění reklamace

Uplatnění reklamace - kupující uplatní reklamaci předáním vadného zboží v provozovně společnosti Lorika CZ, s.r.o, kde zboží zakoupil. Reklamaci je možné uplatnit také zasláním vadného zboží spolu s kopií faktury a dalšími doklady. Reklamované zboží kupující zašle na adresu Lorika CZ s.r.o., Holická 312, Olomouc, PSČ 779 00 prostřednictvím České pošty či jiné doručovací společnosti, a to běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby (GPC, DPD, PPL apod.). Pokud bude reklamace zaslána dobírkou, nebude tato zásilka prodávajícím přijata. Prodávající doporučuje zboží pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím do reklamace.

Pro uplatnění reklamace je třeba doložit:

1. doklad o nákupu zboží

2. řádně vyplněný a potvrzený záruční list reklamovaného zboží

3. řádně vyplněný reklamační protokol, dostupný na vyžádání, nebo ke stažení na www.lorika.cz

4. vyhovující obal (pokud možno originální)

5. přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje)

Záruční oprava:

Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění závady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zboží/ zásilky prodávajícím. Kupující může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou jen tehdy, pokud kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná závada po opravě věci nebo 4 různé uznané závady, nebo je zboží uznáno neopravitelným výrobcem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu zboží, záruční list reklamovaného zboží, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací. Reklamační technik rozhodne o způsobu řešení reklamace pokud možno ihned při převzetí zboží do reklamace nebo ve složitých případech bez zbytečného odkladu na základě odborných vyjádření výrobce. Technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se však takového vyřízení své reklamace nemůže domáhat). Prodejce si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží zbožím jiným, se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí. Reklamační řízení končí dnem doručení vyřízené reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru kupujícímu, pokud bylo do reklamace přijato přímo v provozovně společnosti Lorika CZ s.r.o od kupujícího a tento souhlasil s převzetím zboží z reklamace tímto způsobem a byl o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem reklamačního technika společnosti Lorika CZ s.r.o. V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady. Zboží zaslané do reklamace bude kupujícímu opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně budou na bankovní účet kupujícímu vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží bude kupujícímu na náklady prodejce zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodejce obdržel od kupujícího). Prodávající neodpovídá za závady a poškození zboží způsobené:

- nesprávným používáním, neodbornou manipulací nebo instalací

- užíváním nadměrně či jinak nepřiměřeně účelu, pro který se běžně užívá nebo by se měl užívat

- nedodržením podmínek o údržbě výrobku

- mechanickým poškozením kupujícím, montážní firmou nebo konečným spotřebitelem

- nečistotami ve vodovodním řádu nebo poškození způsobené vodním kamenem

- působením agresivních látek obsažených v čistících přípravcích nebo působením agresivních látek obsažených v prostředí, ve kterém jsou výrobky užívány

- za neobvyklých podmínek, neodvratnou událostí (přírodní katastrofy), elektrostatickým výbojem, bleskem, povětrnostními vlivy apod.

- nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním

- nedodržením obecných zásad pro běžné nakládání se zbožím obdobného charakteru

- běžným opotřebením výrobku

U skleněných, plastových, textilních, pryžových a kovových výrobků není považováno za závadu, pokud se liší odstín barvy od vystavených vzorků nebo od obrázků v tištěné podobě.

Placená oprava:

Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li závada způsobena kupujícím, případně byla-li závada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude kupující obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady, a za poštovné a balné. Cena samotné opravy bude kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné a oprava provedena nebude.

4. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy v režimu spotřebitelských smluv

Prodávající - provozovatel internetového obchodu Lorika CZ s.r.o. poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím internetového obchodu garanci vrácení peněz po dobu 14 dnů od zakoupení zboží. Peníze se vrací bankovním převodem na účet kupujícího nebo v při požádání složenkou na adresu. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a použité.

Podmínky pro vrácení peněz:

1. zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování včetně nepoškozeného obalu, nevykazující mechanickou či jinou závadu, schopné dalšího prodeje

2. zásilka, kterou se prodávajícímu vrací zboží od kupujícího, je nutné doručit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení tohoto zboží kupujícím

3. ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu ke zboží, které kupující vrací a žádost o vrácení zboží (bez písemného vyjádření vůle bude zásilka vrácena s naúčtováním poštovného) a peněz (je vhodné uvést i číslo účtu, na který má být částka vrácena).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude kupní cena vráceného zboží zaslána převodem na účet kupujícího nebo složenkou na adresu a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží prodávajícím. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

5. Shoda s kupní smlouvou

V případě, že při převzetí zboží kupujícím není toto ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu, odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buďto výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má právo na výměnu     zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP a reklamační řád nabývají platnosti dnem 1.1.2012 a platí na území České republiky.